Archivesbg.com

Подреждане на архивохранилища

След експертизата на ценността и съставянето на акт за унищожаване на неподлежащите на запазване документи, може да се пристъпи към подреждане на архивохранилището. То се извършва по предварително изготвена схема, съгласувана със специалистите от предприятието.

Рационалното разполагане на документите по вид, значимост и хронология, максимално улеснява търсенето и работата с тях.

Уебдизайн от Creative Partners