Archivesbg.com

Предаване в Национален осигурителен институт на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

С тази услуга ние можем да бъдем полезни на ликвидаторите и синдиците на предприятия при предаване в Национален осигурителен институт документи, установяващи осигурителен стаж и доход (разплащателни ведомости, заповеди за назначаване, преназначаване и освобождаване от работа, трудови книжки и др.)

Нашите специалисти точно изпълняват многобройните изисквания на Инструкция №5 при подготовката на тези документи за предаване.

Осъществяването на контакти с териториалното поделение на НОИ, транспортирането на документите до архивохранилището е също наша грижа.

Ако Вие не разполагате с подходящо помещение, подготовката за предаване, включваща много операции, може да бъде проведена в офиса на “Архив Комерс”.

Уебдизайн от Creative Partners