Archivesbg.com

Архивна обработка на документите при ликвидиране и приватизация на организациите

"Архив Комерс" оказва съдействие на ликвидаторите и синдиците на предприятия при закриване и приключване на производство по несъстоятелност, собствениците на приватизирани търговски дружества да спазят изискванията на чл.51 ал.1 и пар. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за националния архивен фонд по предаване на ценните документи в Държавен архив и Инструкция №5/2005г. на Национален осигурителен институт за приемане и съхранение на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник.

Нашите задачи са:

  • подробен оглед на архива;
  • систематизиране на документите и провеждане на експертиза по тяхната архивна ценност;
  • предаване на ценните документи в съответния държавен архив и разплащателните ведомости в териториалното поделение на НОИ.

 

Уебдизайн от Creative Partners