Archivesbg.com

Експертиза на ценността на документалните материали

В рамките на архивната обработка ние провеждаме експертиза на научната и практическата ценност на делата с цел определяне сроковете на съхранение и отделянето на част от тях за предаване в Държавен архив.

Резултатите от експертизата се оформят в описи на:

  • Документи за постоянно запазване, които образуват архивен фонд на организацията и се предават в съответния държавен архив;
  • Документи с изтекъл срок на съхранение определени като неценни, които се унищожават;
  • Документи с дългосрочно справочно значение, които остават на разположение в организацията до следващата експертиза.

Проучвайки документи от Вашия документален фонд, свързани със създаването и реорганизацията на предприятието, законодателни и други актове, съставяме подробна историческа справка.

Вашето участие в процеса на архивна обработка е минимално!

Специалистите на фирмата поемат цялата трудоемка работа по сортиране, полистен преглед на делата, оформяне на архивни единици и съставяне на заглавия, номериране на листове, почистване от металните крепители, поставяне на заглавен лист и заверителен надпис.

Наша грижа е и транспортирането и предаването на документите в Държавен архив.

Уебдизайн от Creative Partners